metrics-cloudwatch

Sends Metrics data to Amazon's CloudWatch