aws-resources-glacier

AWS Resource API for Amazon Glacier.